У С Т А В

НА СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ КИНОЛОЖКИ КЛУБ –

ФАРАОНОВО КУЧЕ

ГЛАВА І – ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

               Чл. 1. БЪЛГАРСКИ КИНОЛОЖКИ КЛУБ – ФАРАОНОВО КУЧЕ /BULGARIAN CINOLOGICAL CLUB PHARAON HOUND/

 е сдружение с нестопанска цел и е юридическо лице съгласно българското законодателство със седалище: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Стоян Заимов № 16 вх А ет 3 ап. 6.

               Чл. 2. БЪЛГАРСКИ КИНОЛОЖКИ КЛУБ – ФАРАОНОВО КУЧЕ, наричан за кратко БКК–Фараоново куче, се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в частна полза и е учреден за неопределено време.

               Чл. 3. БКК–Фараоново куче осъществява своята дейност въз основа законите на Република България, Устава и правилниците си.

               Чл. 4. БКК–Фараоново куче е пълноправен член на Българска Републиканска Федерация по Кинология, наричана за кратко БРФК, и съобразява дейността си с нейния Устав, правилници и други актове на органите й на управление.

ГЛАВА ІІ – ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

               Чл. 5. Основни цели:

1.            да обединява собствениците на чистопородни кучета с доказан произход от породата Фараоново куче и нейните любители;

2.            да запази и разпространява кучетата от порода Фараоново куче в чист вид;

3.            да повишава киноложката култура на членовете си и да популяризира дейността си пред широката общественост;

4.            да създава регионални секции в страната със същия предмет на дейност;

Чл. 6. Задачи за постигане на целите:

1.            да води на отчет в общ регистър всички кучета с доказан произход от порода Фараоново куче;

2.            да прилага единствено и само метода на чистопородно развъждане;

3.            да издирва и изучава данни, касаещи породата, както и да ги предоставя на членовете си и на периодичните киноложки издания;

4.            да организира за своите членове и поканени гости специализирани изложби и семинари и конференции, свързани с проблемите на породата.

Чл. 7. Средства за постигане на целите:

1.            идентификация чрез татуировка или микрочип на всички кучета с доказан произход от порода Фараоново куче, които са годни за развъдна дейност, и създаване на база данни за кучета с имплантиран микрочип;

2.            издаване на родословие на кучетата от порода Фараоново куче съобразно Правилника за селекция и развъждане на БКК–Фараоново куче;

3.            завеждане на племенните кучета от порода Фараоново куче в ПЛЕМЕННА КНИГА и създаване на фотоархив;

4.            създаване и приемане на правилници и други вътрешни нормативни актове за дейността си, съобразени с тези на БРФК и FCI;

5.            провеждане на окачествяване на кучилата, експертни оценки, пролетен и есенен преглед на млади кучета и водене на документация за клубни мероприятия;

6.            организиране и провеждане на клубни екстериорни изложби;

7.            своевременно информиране на медиите за клубните прояви;

8.            поддържане на Web-страница в Интернет;

9.            създаване на e-mail връзка между координаторите на регионални секции на БКК–Фараоново куче в страната;

10.         поддържане на контакти с клубове и развъдници за Фараоново куче от други държави за размяна на информация, свързана със спецификата на порода Фараоново куче;

11.         разпространяване на специализирана киноложка литература сред членовете, Стандарта на породата и други просветни материали, свързани с правилното отглеждане и развъждане на кучетата от порода Фараоново куче;

12.         повишаване качеството на екстериора на кучетата от порода Фараоново куче посредством целенасочена развъдна дейност, правилна селекция, внос на ценни екземпляри или семенен материал от други държави и заплождане на клубни женски кучета в други държави;

13.         даване на компетентни консултации на членовете си и поемане на тяхната защита в случай на нужда;

14.         обучаване и сертифициране на клубни съдии;

15.         признаване на развъдници за кучета от порода Фараоново куче, както и представянето им пред БРФК и FCI;

16.         предлагане пред БРФК на кандидати за национални съдии за порода Фараоново куче.

ГЛАВА ІІІ – ЧЛЕНСТВО

               Чл. 8. В клуба могат да членуват физически и юридически лица.

               Чл. 9. Всяко пълнолетно физическо лице, което признава Устава и правилниците на БКК–Фараоново куче, може да стане член на клуба, независимо от пол, гражданство, вероизповедание, етническа принадлежност и политически възгледи.

               Чл. 10. Всяко юридическо лице, което признава Устава и правилниците на БКК–Фараоново куче, може да стане член на клуба.

               Чл. 11. (1) Членството в клуба е доброволно. За придобиване статут на член в БКК–Фараоново куче кандидатът подава писмено заявление-образец до Управителния съвет на клуба.

               (2) Кандидатите юридически лица прилагат към писменото заявление-образец решение на управителния си орган за членство в БКК–Фараоново куче.

               (3) Заявлението се разглежда на заседание на Управителния съвет в срок до 30 дни от подаването му. Управителният съвет взема решение относно приемане на кандидата и го уведомява писмено в 7-дневен срок от вземане на решението.

               Чл. 12. Членуването в клуба се прекратява при напускане, изключване, отпадане, смърт или поставяне по пълно запрещение, а също така и при прекратяване на сдружението.

               а/ напускането става с писмено заявление в свободен текст до Управителния съвет на клуба, подадено един месец предварително.

               б/ решение за изключване от клуба се взема от Общото събрание. Изключването от клуба се налага в следните случаи:

               1. нарушаване на Устава, правилниците и други клубни разпоредби;

               2. при неетично поведение и при констатирани действия срещу интересите на клуба и неговия престиж, както и към всеки отделен негов член.

               в/ отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски. Членският внос се заплаща до 31 декември предходната година.

               г/ прекратяване на членството при прекратяване на сдружението става в следните случаи:

               1.по решение на Общото събрание на клуба;

               2. с решение на компетентния съд в предвидените от закона случаи.

ГЛАВА ІV – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЛУБА

               Чл. 13. Всяко физическо лице – член на клуба има следните права:

1.            да участва в решаването на въпросите, засягащи интересите и дейността на клуба и членовете му;

2.            на глас в Общото събрание и да бъде избиран в управлението на клуба;

3.            безплатно да използва клубна информация и да я изисква;

4.            да прекъсне членството си.

               Чл. 14. Всяко юридическо лице – член на клуба има следните права:

1.            да участва в решаването на въпросите, засягащи интересите и дейността на клуба и членовете му;

2.            право на един глас в ОС и да бъде избиран в управлението на клуба

3.            безплатно да използва клубна информация и да я изисква;

4.            да прекъсне членството си.

               Чл. 15. Всеки член – физическо или юридическо лице е задължен:

1.            да спазва Устава, правилниците и другите разпоредби на клуба;

2.            да заплаща редовно и в срок членския си внос;

3.            да присъства и участва в клубните мероприятия;

4.            своевременно да информира при промяна на адреса и телефона си, както и при промяна на собствеността върху кучето, името, адреса и телефона на настоящите собственици.

               Чл. 16. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права може да бъдат предоставени другиму посредством писмено упълномощаване от титуляра.

ГЛАВА V – ПОЧЕТНО ЧЛЕНСТВО

               Чл. 17. Почетен член на БКК–Фараоново куче може да стане физическо лице, което има особени заслуги, по преценка на ОС на клуба за постигане на целите и задачите на клуба.

               Чл. 18. Всеки член на БДК може да даде писмено предложение до Управителния съвет за прием на почетен член с писмено потвърждение на съответното лице.

               Чл. 19. Управителният съвет обявява предложението за почетен член пред Общото събрание, като се обсъждат заслугите към клуба и се гласува приемането или отхвърлянето му.

               Чл. 20. Почетният член има право на един глас в Общото събрание.

Ч                л. 21. Правата за почетно членство са доживотни.

               Чл. 22. Анулиране на почетно членство може да стане при доброволен отказ с писмено заявление или при решение на Общото събрание по реда, установен в Глава ІІІ.

ГЛАВА VІ – РЕГИОНАЛНИ СЕКЦИИ НА СДРУЖЕНИЕТО

               Чл. 23. В страната могат да се изграждат регионални секции с минимален брой трима души, всяка от които носи наименованието “Регионална секция” или “РС”, следва името на населеното място, след което следва “„ БКК–Фараоново куче””, като последното може да се изпише с пълна или частична абревиатура. Регионалната секция извършва техническа и координационна дейност в населеното място, което представлява.

               Чл. 24. Седалището и адресът на регионалната секциа съвпадат с постоянния адрес на координатора й.

ГЛАВА VІІ – УСТРОЙСТВО НА КЛУБА

               Чл. 25. Ръководните органи на клуба са:

               а/ общо събрание /ОС/ – състои се от всички членове на БКК–Фараоново куче;

               б/ управителен съвет /УС/ – управителен орган на БКК–Фараоново куче.

               Чл. 26. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ е върховен орган на БКК–Фараоново куче и се свиква най-малко веднъж годишно от УС по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай УС не отправи писмена покана в месечен срок за свикване на ОС, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или упълномощено от тях лице.

               Чл. 27. (1) В компетенциите на ОС влизат:

1.            изменения и допълнения на Устава;

2.            приема и контролира изпълнението на вътрешните актове;

3.            избиране и освобождаване на членовете на УС;

4.            изключване на членове;

5.            вземане на решения относно откриване на регионални секции;

6.            вземане на решение за участие в други организации;

7.            вземане на решение за преобразуване и прекратяване на сдружението;

8.            приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

9.            приема бюджета на сдружението;.

10.         взема решения относно дължимоста, размера и начините на плащане на встъпителния и годишен членски внос или на имуществените вноски;

11.         приема отчета за дейността на УС;

12.         отменя решения на другите органи на БКК–Фараоново куче, които противоречат на Закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

13.         взема и други решения, предвидени в Устава;

14.         взема решения относно откриване и закриване на комисии;

15.         обявява почетни членове;

16.         създава временни комисии при необходимост.

(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

(3) Решенията на ОС са задължителни за другите органи на сдружението.

(4) Решенията на ОС подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

(5) Решенията на органите на БКК–Фараоново куче, които са взети в противоречие със Закона, Устава или предходно решение на ОС, могат да бъдат оспорвани пред ОС по искане на заинтересованите членове на сдружението или негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигнати пред съда по регистрацията от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

               Чл. 28. За законно се счита ОС, на което присъстват 50% плюс един от членовете на клуба. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за легитимно независимо от броя на присъствалите членове.

               Чл. 29. Извънредно ОС може да бъде свикано при необходимост от УС на клуба или по писмено искане на една десета от членовете на клуба.

               Чл. 30. (1) Редовно ОС се провежда след писмена покана до всеки член, която съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане и по чия инициатива то се свиква.

(2) Текстът на поканата се поставя в канцеларията на БРФК най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл. 31. (1) Всеки един от членовете на клуба има право на един глас.

(2) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно.

(3) Преупълномощаване не се допуска.

               Чл. 32. Решенията на ОС се взимат с мнозинство на гласовете, но за изменение и допълване на глави 2, 6, 7 и 8 от Устава, за преобразуване или прекратяване на сдружението е необходимо мнозинство от 2/3 от гласовете, представени на заседанието на ОС.

               Чл. 33. Член на ОС няма право да гласува по въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг/а/, роднини по права линия без ограничения, както и за роднините му по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

               Чл. 34. ОС осъществява контрол върху цялостната дейност на БКК–Фараоново куче и финансовото му състояние.

               Чл. 35. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ /УС/ – състои се от 3 (три) члена, които се избират от ОС за срок 3 (три) години.

               Чл. 36. УС се състои от председател, заместник-председател и секретар-касиер.

               Чл. 37. УС осъществява оперативно-изпълнителски и координационни функции и ръководи дейността на клуба за периода между общите събрания:

1.            представлява БКК–Фараоново куче и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

2.            осигурява изпълнението на решенията на ОС;

3.            разпорежда се с имуществото на БКК–Фараоново куче при спазване изискванията на Устава;

4.            приема нови клубни членове;

5.            подготвя и внася в ОС проект за бюджет;

6.            подготвя и внася в ОС отчет за дейността на клуба;

7.            определя реда и организира извършването дейността на БКК–Фараоново куче, като носи отговорност за това;

8.            определя адреса на сдружението;

9.            взема решение по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;

10.         изпълнява задълженията, предвидени в Устава;

11.         изготвя правилници за работата на сдружението;

12.         отговаря писмено в 14-дневен срок на всички постъпили по надлежния ред в БКК–Фараоново куче документи;

13.         избира селекционер и експерт по порода.

               Чл. 38. (1) Заседанията на УС се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседанието на УС при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседанието на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от УС негов член.

(2) УС може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(4) Решенията на УС се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 49 (2) и чл. 38, т. 3 и 7 от Устава, с мнозинство от всички членове на УС.

(5) УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.

               Чл. 39. УС съхранява следните документи:

1.            протоколи от провежданите събрания на ОС;

2.            протоколна книга за заседанията на УС;

3.            счетоводна документация;

4.            Племенна книга, развъдни документи, документация от клубните мероприятия, фотоархив.

               Чл. 40. УС отчита дейността си пред ОС.

               Чл. 41. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ представлява БКК–Фараоново куче пред всички национални, чуждестранни и международни държавни органи и обществени организации, заверява документите, издадени от сдружението, ръководи дейността на клуба и се разпорежда с паричните средства по решение на УС, ежегодно внася план за дейността на клуба през предстоящата година пред Годишното събрание и отчет за дейността през изтеклата година пред Общото събрание.

               Чл. 42. ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ работи съвместно с председателя и може да представлява клуба и да заверява документи при писмено упълномощаване от председателя, когато председателят е възпрепятстван.

               Чл. 43. КАСИЕР-СЕКРЕТАРЯТ събира членския внос, отчита приходите всеки месец пред УС и един път годишно пред ОС, подготвя съобщения, покани за мероприятията на клуба и съхранява всички документи, касаещи дейността на клуба, с изключение на тези, съхранявани от селекционера и експерта по порода.

               Чл. 44. СЕЛЕКЦИОНЕРЪТ е отговорник по развъдната дейност и е най-малко с ранг клубен съдия. В работата си се ръководи от Правилника за селекция и развъждане на БКК–Фараоново куче, води развъдните документи и Племенната книга, съхранява оценъчни листи, координира процеса по татуиране, завежда базата данни за кучета с имплантирани микрочипове, предлага за заверка в БРФК родословията, предлага за регистриране развъдници по породата БКК–Фараоново куче пред БРФК, представлява БКК–Фараоново куче пред БРФК на събранията на Развъдната комисия или упълномощава за това друг член на клуба. СЕЛЕКЦИОНЕРЪТ може да не бъде член на Управителния съвет.

               Чл. 45. ЕКСПЕРТЪТ ПО ПОРОДА е най-малко клубен съдия, който извършва окачествяване на приплодите, завежда фотоархива на БКК–Фараоново куче и подпомага селекционера в дейността му. ЕКСПЕРТЪТ ПО ПОРОДА може да не бъде член на Управителния съвет

ГЛАВА VІІІ – ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА

               Чл. 46. Имуществото на БКК–Фараоново куче се състои от парични средства, които се набират от:

1.            членски внос;

2.            вноски за участие в клубни изложби и експертни оценки;

3.            издаване на родословия и други клубни документи;

4.            регистрация на развъдници за порода Фараоново куче;

5.            признаване на клубни съдии за порода Фараоново куче;

6.            дарения;

7.            спонсорство;

8.            вноски за презентации в официалния Интернет-сайт на клуба;

9.            вноски от разрешение за чистопородно развъждане на кучета от порода Фараоново куче;

10.         вноски от предложения пред БРФК за национални съдии за порода Фараоново куче.

               Чл. 47. Набраните парични средства могат да се използват само за целите и задачите на БКК–Фараоново куче. Всичките направени разходи се документират от УС и се контролират от ОС на БКК–Фараоново куче.

ГЛАВА ІХ – ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

               Чл. 48. (1) БКК–Фараоново куче се прекратява:

1.            с решение на върховния си орган;

2.            с решение на окръжния съд по седалището, когато не е учредено по законния ред, извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред и добрите нрави, е обявено в несъстоятелност.

(2) Решението на съда по ал. 1, т. 1 и 3 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.

(3) Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.

(4) В случаите на ал. 2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

Чл. 49. (1) При прекратяване на БКК–Фараоново куче се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от УС.

(3) Относно несъстоятелността и неплатежоспособността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

               Чл. 50. Имущество след ликвидация

(1)          Разпределението на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се решава от УС на БКК–Фараоново куче.

(2)          Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя и продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на лицата от чл. 49, ал. 2, с изключение на дължимото възнаграждение.

(3)          Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал. 1 и 2, отговарят за задълженията на БКК–Фараоново куче след прекратяване до размера на придобитото.

               Чл. 51. Заличаване на БКК–Фараоново куче: след разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на БКК–Фараоново куче от Пловдивски окръжен съд.

ГЛАВА Х – ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

               Чл. 52. БКК–Фараоново куче има БУЛСТАТ, НДР, печат, емблема, значка, членска карта, родословна бланка и знаме.

               Чл. 53. Регионалните секции на НККДЕ притежават собствен печат.

               Чл. 54. Всички ръководни длъжности в клуба работят на доброволни начала. Изключение може да се допусне само с решение на ОС на БКК–Фараоново куче.

               Чл. 55. Измененията и допълненията към настоящия Устав са съгласувани на учредително ОС на БКК–Фараоново куче, състояло се на 07.03.2012 година.

Председател: ………………………………